• ,,Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności". - Jan Paweł II

  • ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

  • ,,Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości". - Jan Paweł II

  • 1
  • 2
  • 3
ZMAGANIA SPORTOWE

Szukaj na stronie

Ostatnio dodane zdjęcia

STATUT GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PONIATOWEJ

PONIATOWA 1999

MISJA SZKOŁY

Zadaniem naszej szkoły jest wychowywanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.
Pragniemy, aby młodym ludziom przyświecała myśl naszego patrona Jana Pawła II – „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Chcemy, aby nasi uczniowie potrafili wykorzystać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Dążymy do zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa w sferze psychicznej i fizycznej. Będziemy wspierać Rodziców w wychowaniu młodego człowieka, aby stał się jednostką wartościową, umiejącą znaleźć swoje miejsce w „małej i wiel-kiej ojczyźnie” w poszanowaniu wartości rodzinnych i patriotycznych.


SPIS TREŚCI

1. Rozdz. I - NAZWA GIMNAZJUM I JEGO TYP, ORGAN PROWADZĄCY GIMNAZJUM
2. Rozdz. II - CELE GIMNAZJUM I JEGO ZADANIA
3. Rozdz. III - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
4. Rozdz. IV - ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE
5. Rozdz. V - ORGANIZACJA GIMNAZJUM
6. Rozdz. VI - ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH
PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM
7. Rozdz. VII - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
8. Rozdz. VIII - PRAWA UCZNIA I JEGO OBOWIĄZKI
9. Rozdz. IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


STATUT GIMNAZJUM
W PONIATOWEJ

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496 z 1997r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126) uchwala się Statut Gimnazjum w Poniatowej z dnia 28.09.1999r.

Tekst jednolity
Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia27.11.2013r. i na podstawie § 161 o zmianach w statucie uchwala się co następuje :

ROZDZIAŁ I
NAZWA GIMNAZJUM I JEGO TYP, ORGAN PROWADZĄCY GIMNAZJUM

§ 1
1. Gimnazjum posiada nazwę: GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w PONIATOWEJ
2. Siedzibą Gimnazjum jest budynek mieszczący się w Poniatowej przy ulicy Szkolnej 8.
3. Gimnazjum ma własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.
4. Obwód Gimnazjum w Poniatowej stanowią miasto Poniatowa oraz sołectwa: Dąbrowa Wronowska, Kocianów, Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Kraczewice Prywatne, Kra-czewice Rządowe, Niezabitów, Niezabitów Kolonia, Obliźniak, Plizin, Poniatowa (wieś), Poniatowa Kolonia, Spławy, Szczuczki Kolonia, Wólka Łubkowska, Zofianka, Henin.

§ 2
1. Gimnazjum w Poniatowej zwane dalej „gimnazjum” jest szkołą publiczną.
2. W związku z pełnieniem funkcji szkoły publicznej gimnazjum:
a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w trzyletnim cyklu kształcenia,
b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami,
d) respektując ustalone dla publicznego gimnazjum podstawy programowe i ramowe plany nauczania, realizuje zestaw programów nauczania w gimnazjum ustalonych przez zespoły nauczycieli wg tygodniowego rozkładu zajęć
e) stosując ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, realizuje także system wewnętrznych zasad oceniania w gimnazjum,
f) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukoń-czenia gimnazjum.
§ 3
Gimnazjum jest prowadzone przez Gminę Poniatowa.

ROZDZIAŁ II
CELE GIMNAZJUM I JEGO ZADANIA

§ 4
Gimnazjum spełnia funkcję: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną i kulturalną, tworząc warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju ucznia.
§ 5
1. Gimnazjum zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny, fizyczny
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. W realizacji tego zadania gimnazjum respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjęte przez zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
§ 6
Celem gimnazjum jest:
1) kształcenie dzieci, ich wychowanie oraz przygotowanie do nauki w szkołach ponad gimnazjal-nych i życia we współczesnym świecie,
2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
4) kształcenie uczniów i ich wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu oraz patriotyzmu, prze-kazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,
5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły i wokół niej; środkiem wspomagającym jest system kamer CCTV.
§ 7
Gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etycznej w wymiarze określonym od-rębnymi przepisami.
§ 8
1. Gimnazjum realizuje swoje zadania, uwzględniając Program Wychowawczy Gimnazjum oraz Szkolny Program Profilaktyki, które zawierają cele wychowawcze, a po uchwaleniu przez Gimnazjalną Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną są załącznikami do niniejszego Statutu.
2. Gimnazjum w zakresie nauczania, co stanowi jego zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiają-cym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
3) możliwości rozumienia, a nie tylko pamięciowe opanowanie przekazywanych treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo– skutkowych, czasowych i przestrzennych itp.),
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europej-skiej.
3. W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wie-dzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) planowania własnej nauki, jej organizowania i oceniania, przyjmowania za nią coraz więk-szej odpowiedzialności,
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu
widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie za-chowania obowiązujących norm,
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5) poszukiwania informacji z różnych źródeł, ich wykorzystywania oraz efektywnego posłu-giwania się technologią informacyjną,
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawy-ków,
7) rozwijania sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań,
8) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
4. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców/prawnych opiekunów, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze inte-lektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidual-nym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpo-wiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
5) poszukiwali wszelkich celów życiowych, dążyli na drodze rzetelnej pracy do ich osiągnię-cia oraz odkrywali wartości ważne dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygoto-wywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturalnego i kształtowania postaw patriotycznych,
7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hie-rarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich po-glądów, współtworzyli w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
5. Gimnazjum organizuje proces orientacji zawodowej celem jak najtrafniejszego wyboru kierun-ku dalszego kształcenia.
§ 9
W celu rozpoznania przez nauczyciela poziomu wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania stosuje się Wewnątrzszkolny System Oceniania ( zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 marca 2001r.). Zasady Wewnątrz szkolnego Systemu Oceniania stanowią integralną część niniejszego statutu, tworząc „Rozdział III”.

§ 10
Cele gimnazjum i jego zadania ujęte w paragrafach od 4 do 9, gimnazjum realizuje w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym we współpracy z rodzicami, organizacjami uczniowskimi, samorządem lokalnym, nadzorem pedagogicznym, instytucjami społeczno-kulturalnymi środowiska i Parafią Rzymsko-Katolicką w Poniatowej, Wąwolnicy, Kraczewicach, Chodlu.


ROZDZIAŁ III
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE


§ 11
1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wy-pływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest solidne przygotowanie naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:
1) wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się,
2) zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się,
3) kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmian,
4) umacniania poczucia własnej wartości uczniów,
5) pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej,
6) uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowie-dzialności za efekty własnej pracy.

§ 12
1. Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych Rozporządze-niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych na podstawie art.22 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz ni-niejszego statutu.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w sto-sunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

3. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osią-gnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych.

§ 13
Wewnętrzny system oceniania określa:
1) cele szczegółowe oceniania,
2) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową
i przyjętymi do realizacji programami,
3) ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie,
4) skalę ocen i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów,
5) warunki poprawiania ocen, tryb ich poprawiania oraz przeprowadzania egzaminów klasyfika-cyjnych i poprawkowych,
6) ocenianie zachowania,
7) promowanie uczniów,
8) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz wystawiania oceny.

CELE OCENIANIA


§ 14
1. Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, jeżeli będzie uczciwie
i wytrwale uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
2. Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, jego motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego uczenia.
§ 15
1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakre-sie,
2) pomoc uczniowi w organizowaniu oraz samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka i nauczycielom informacji będącej wynikiem kontroli i obserwacji postępów, trudności i specjalnych uzdolnień ucznia:
a) spotkania z rodzicami (wywiadówki ) – raz w miesiącu,
b) indywidualne spotkania z wychowawcami w szkole,
c) rozmowy indywidualne (na prośbę rodzica, nauczyciela lub z inicjatywy ucznia),
d) wizyty w domu ucznia pedagoga szkolnego oraz dzielnicowego,
e) stałe konsultacje z nauczycielami podczas comiesięcznych spotkań w każdy pierw-szy czwartek miesiąca
f) sprawozdanie wychowawcy składane dyrektorowi szkoły
g) informację w zeszycie ucznia potwierdzoną podpisem rodzica,
h) informację ustną przekazaną przez ucznia,
i) zawiadomienie pisemne rodziców/opiekunów prawnych,
j) list gratulacyjny wysłany pocztą lub wręczony na spotkaniu z rodzicami/prawnymi
opiekunami.
2. Proces oceniania uwzględnia:
1) zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach i potrzebach w tym zakresie,
2) określenie poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań wynikających z Podstawy Programowej i przyjętych programów nauczania wyrażających się w stopniach szkolnych,
3) planowanie procesu kształcenia ucznia oraz pracy dydaktycznej nauczyciela, wprowa-dzenie działań korygujących.

§ 16
Wewnątrz szkolne ocenianie obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po-szczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-wych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfi-kacyjnej zachowania, wg 6- stopniowej skali przyjętej zgodnie z Rozporządzeniem z 7 września 2004r.,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfi-kacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasy-fikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i ich sposobów.


WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA:

A. FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

§ 17
1. Na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) nauczyciele informują uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, kryteriach ocen i zasadach wystawiania klasyfi-kacyjnych ocen śródrocznych i rocznych,
4) warunkach, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące oceniania zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oce-niania (PSO).
3. O zasadach oceniania zachowania oraz jego kryteriach informuje uczniów i rodziców wycho-wawca klasy.
4. Fakt wywiązania się przez nauczyciela i wychowawcę z powyżej sformułowanych obowiąz-ków odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszycie przedmiotowym.
5. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie się z:
1) wymaganiami edukacyjnymi,
2) kryteriami oceniania przedmiotowego,
3) sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów,
4)zasadami i kryteriami oceniania zachowania
§ 18
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz ocen śródrocznych i rocznych.
§ 19
Tygodniowy rozkład zajęć może obejmować przedmioty dodatkowe lub nadobowiązkowe, z któ-rych wystawia się oceny cząstkowe, a nie wystawia się ocen śródrocznej i rocznej.
§ 20
Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on do wystawiania ocen klasyfikacyj-nych; oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.
§ 21
Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
1) zakres wiadomości i umiejętności,
2) stopień zrozumienia materiału programowego,
3) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy zarówno w sytuacjach typowych, jak i niety-powych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
4) stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzenia wiedzy,
5) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego po-ziomu wiadomości i umiejętności,
6) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.


§ 22
Przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego decydujące znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obo-wiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 23
Oceny cząstkowe bieżące wystawia się według następującej skali:
Zapis słowny Zapis cyfrowy
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Niedostateczny 1

§ 24
Oceny dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym oraz arkuszu ocen ucznia i przechowywane zgodnie z procedurą objętą odrębnymi przepisami.

B. KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE
§ 25
Ustala się następujące ramowe kryteria oceniania odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1) na ocenę celującą:
a. podstawę programową uczeń opanował w stu procentach,
b. zgodnie z wymaganiami programowymi rozumie uogólnienia i związki między na-uczanymi treściami; wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczy-ciela,
c. samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętnie rozwiązuje problemy w twórczy sposób,
d. zachowuje poprawny styl i język wypowiedzi, swobodnie posługuje się terminologią naukową,
e. uczestniczy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe) i odnosi w nich sukcesy,
f. z wychowania fizycznego – uczeń osiągnął wysoki ponadprzeciętny stopień sprawno-ści fizycznej, posiada duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, uzyskuje znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawo-dach sportowych,
g. z przedmiotów muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne uczeń musi wykazać się udoku-mentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna, praca pozalekcyjna w zespołach artystycznych) lub plastycznej (np. konkursy plastycz-ne);
2) na ocenę bardzo dobrą:
a. wyczerpująco opanował materiał programowy w obszarze wiadomości i umiejętności, potrafi powiązać treści w logiczny układ (przynajmniej 90%),
b. właściwe rozumie uogólnienia i związki miedzy treściami programowymi, samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce, stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy (o odpowiednio dobra-nym stopniu trudności) w twórczy sposób,
c. zachowuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, wypowiedzi ustne i pisemne są (odpowiednio do wieku) precyzyjne i dojrzałe.

3) na ocenę dobrą:
a. opanował większość materiału programowego (przynajmniej 75%), potrafi logicznie powiązać treści,
b. poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi oraz inspi-rowany przez nauczyciela wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje,
c. stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
d. używa właściwej dla danej dziedziny wiedzy terminologii, posługując się podstawo-wymi pojęciami i prawami, używa klarownych wypowiedzi z nielicznymi usterkami stylistycznymi,
3) na ocenę dostateczną:
a. uczeń opanował materiał programowy ograniczony do treści podstawowych
(powyżej 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,
b. poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, stosuje wiedzę i umiejętności
w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela,
c. posługuje się przeciętnym zasobem słownictwa, językiem zbliżonym do potocznego, przy małej kondensacji i klarowności wypowiedzi, popełniając niewielkie i nieliczne błędy,
4) na ocenę dopuszczającą:
a. uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków
i uogólnień (przynajmniej 30%),
b. słabo rozumie treści programowe, odtwarza podstawowe wiadomości i procedury, nie posiada umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c. stosuje nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli;
5) na ocenę niedostateczną:
a. otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy
i umiejętności.
§ 26
Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych zgodnie z realizowanym programem nauczania for-mułują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

C. OCENIANIE BIEŻĄCE
§ 27
Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie ucznia i polega na systematycznej obserwacji jego pracy, dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych i sprawdzaniu wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
§ 28
1. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/ prawnych opiekunów. Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wy-nikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia.
2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lek-cji danych zajęć edukacyjnych. Rodzice/prawni opiekunowie mają do tego prawo w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielami oraz podczas wywiadówek.
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warun-kach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel uzasadnia ocenę.
§ 29
Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych.
Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły.
§ 30
Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy.
W przypadkach nimi nieuregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart ob-serwacji, zeszytów zachowania) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji, nieokreślone odrębnymi przepisami, podlegają przechowywaniu i na jakich zasadach.
§ 31
1. Osoba oceniająca jest zobowiązana - na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej - dostosować wymagania edukacyjne lub kryteria oceniania zachowania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym lub wychowawczym wynikającym z programu nauczania lub programu wycho-wawczego szkoły:
1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające spro-stanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej po-radni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjali-stycznej, o której mowa w art. 71b, ust. 3 b Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ Ustawą” , z zastrzeżeniem ust. 1 b ,
2) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-nego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia,
2. Szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniom, któ-rzy w wyniku śródrocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne.

§ 32
Oceny bieżące wystawia się według skali ocen klasyfikacyjnych rocznych.
§ 33
1. Uczeń ma prawo do poprawy każdego sprawdzianu podsumowującego wiadomości z danego działu. Poprawa pozostałych ocen leży w gestii nauczyciela danego przedmiotu i jest zgodna
z przedmiotowym systemem oceniania.
2. Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty oddania i omówienia pracy, w formie ustalonej przez nauczyciela.
§ 34
Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych za-jęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 3.

§ 35
1. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu for-my aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości ucznia.
2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia.
3. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: sprawdzian umie-jętności i wiadomości, kartkówka, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne, testy okresowe lub roczne, testy kompetencji.
4. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału w lekcjach.
5. Przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wy-chowania fizycznego – decydujące znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 36
Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na:
a) formę:
- zdania krótkie, proste, na temat
- myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane,
- płynność w przechodzeniu z myśli do myśli,
- przejrzystość.
b) język:
- zrozumiały i komunikatywny,
- żywy i barwny,
- bez błędów gramatycznych,
c) argumentację:
- logiczna i jasna,
- argumenty wiarygodne, odwołujące się do innych przykładów i źródeł,
d) sposoby prezentacji:
- głos pewny, wyraźny,
- kontakt wzrokowy ze słuchaczem,
- zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy,
- oszczędna gestykulacja i mimika,
- postawa swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza,
- dobra dykcja, intonacja, wymowa (z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu),
- wyważone tempo mówienia,
- podkreślanie w wypowiedzi tego, na co należy zwrócić szczególną uwagę,
- samodzielność odpowiedzi.

§ 37
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy od jednego do trzech ostatnich tematów. W celu sprawdzenia jakości pracy ucznia na lekcji nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę pod koniec lekcji z treści objętych tematem tej lekcji.
2. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3 lekcji.
3. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez uprzedzenia o niej uczniów.
§ 38
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę:
- zrozumienie tematu,
- zakres jego rozwinięcia,
- zaprezentowaną wiedzę,
- samodzielność i oryginalność ujęcia,
- umiejętność wnioskowania i uogólniania,
- styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność),
- słownictwo,
- poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,
- estetykę pracy.
2. Na sprawdzianach uczniowie mogą za zgodą nauczyciela korzystać ze wskazanych przez niego pomocy naukowych.
3. Sprawdziany pisemne po skończonym dziale, okresie, całym roku, wypracowania klasowe są udostępniane rodzicom na ich prośbę na terenie szkoły w czasie dyżurów nauczycieli lub spo-tkań z rodzicami. Prace te powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Pozostałe prace kontrolne uczniowie otrzymują do domu.
4. Materiał przewidziany na sprawdzianie wiadomości i umiejętności z danego działu programo-wego można powtórzyć, a sprawdzian zapowiedzieć nie później niż na jeden tydzień przed je-go terminem.
5. W przypadku sprawdzianu obejmującego więcej niż jeden dział programowy materiał należy powtórzyć, a sprawdzian zapowiedzieć co najmniej na tydzień przed jego przewidywanym terminem.
6. W jednym tygodniu mogą się odbyć trzy sprawdziany jednogodzinne, ale nie więcej niż z jednego przedmiotu dziennie.
7. Nauczyciele mają obowiązek przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzia-nami w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego.
8. Uczniowie powinni znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będą musieli sprostać.
9. Nauczyciel winien sprawdzić pracę i ocenić sprawdzian w terminie trzech tygodni od daty jego napisania. W razie choroby nauczyciela czas sprawdzania ulega odpowiednio wydłużeniu.
10. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany napisać go w wyznaczonym przez na-uczyciela późniejszym terminie( z uwzględnieniem § 42 pkt.2).
11. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z jednego działu programowego, okresu, wypracowania klasowe z j. polskiego powinny być przeanalizowane i poprawione na lekcji.
12. Ilość sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów ujęta jest w przedmiotowym systemie oceniania.
13. Sprawdziany odbywają się w formie ustalonej przez nauczyciela.
§ 39
1 . Przy zadawaniu pracy domowej nauczyciel powinien zwrócić uwagę na to, czy uczniowie są
fizycznie w stanie odrobić zadania, np. w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień.
2. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za pracę domową w postaci stosownej oceny, jeśli
nie wywiązują się z pracy domowej lub usprawiedliwiają się brakiem zeszytu.
3. Nieodrobiona praca domowa jest równoznaczna z nieprzygotowaniem się do lekcji.
4. Zasady oceny pracy domowej ustalają nauczyciele przedmiotu.
5. Pisemna praca domowa powinna podlegać krytycznej ocenie w aspektach:
- kompletności treści,
- logiki wywodu,
- staranności językowej,
- staranności wykonania,
- korzystania z różnych źródeł wiedzy.
6. Ilość prac domowych określają poszczególni nauczyciele przedmiotów.
7. Nauczyciele mają obowiązek uwzględniania różnych okoliczności domowych i życiowych, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązanie się z odrobienia pracy domowej uczniów.
§ 40
Sprawdzanie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń pozostaje kwestią umowy między na-uczycielem danego przedmiotu a uczniem.
§ 41
Uczniowie mają prawo do oceniania ich aktywności na lekcji, wyrażonej stopniem lub znakiem „+”.
Stopień „za aktywność” może mieć wpływ na ocenę śródroczną lub roczną.

§ 42
1. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu okresu być nieprzygotowanym do lekcji z przedmiotu, który odbywa się jeden raz w tygodniu. Jeśli zajęcia z przedmiotu odbywają się dwa razy w ty-godniu lub więcej, uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji w ciągu okre-su. Swoje nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
2. Po dłuższej, co najmniej tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo w ciągu tygodnia uzupełnić braki. W tym czasie nie powinien pisać sprawdzianów z tego materiału. W przypadku odpowiedzi ustnej niezadowalająca go ocena nie powinna być wstawiana do dziennika.
3. W pierwszy dzień po feriach świątecznych lub zimowych uczniowie mają prawo być niepytani z żadnego przedmiotu.
4. Po imprezach szkolnych odbywających się w dniu nauki szkolnej po południu uczniowie mają prawo być niepytani następnego dnia z lekcji, które odbywały się w dniu imprezy i są w planie w następnym dniu nauki.
5. Dniami wolnymi od oceniania są: Dzień Wiosny i Dzień Dziecka.

4. PROJEKT EDUKACYJNY
§ 42a

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
- wybranie tematu projektu edukacyjnego;
- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
- wykonanie zaplanowanych działań;
- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają
udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt
edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum i arkuszu ocen.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego.


5. OCENA ZACHOWANIA
§ 43
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz udziału w realizacji projektu edukacyjnego.
§ 44
Wewnątrz szkolne ocenianie zachowania ma na celu:
1) Wspieranie rozwoju psychicznego ucznia, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie,
2) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowania własnego charak-teru,
3) dostarczania rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom/prawnym opiekunom w ich pracy wychowawczej,
4) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.
§ 45
1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:
1) informowanie ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o zasadach ocenia-nia zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wycho-wawcę klasy na początku każdego roku szkolnego,
2) bieżące obserwowanie, gromadzenie informacji o zachowaniu się ucznia w do-kumentacji wychowawcy w formie wpisywanych na bieżąco uwag i pochwał oraz systematyczne przekazywanie ich rodzicom/prawnym opiekunom,
3) formułowanie śródrocznych i rocznych ocen zachowania według zasad, skali
i w formach przyjętych w dokumencie pt. „ Kryteria ocen zachowania uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej”.

2. Uczeń ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojego zachowania.
3. O zasadach oceniania zachowania ucznia, rodziców/prawnych opiekunów i ucznia informuje wychowawca klasy na początku roku szkolnego w terminie do 20 września (godzina wychowaw-cza, spotkanie z rodzicami).
4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych, ale może mieć wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
Wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne na podstawie przyję-tych kryteriów, z zastrzeżeniem ust. 5 Rozporządzenia, mówiącego, że oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca, uwzględniając opinie członków Rady Pedago-gicznej i innych pracowników szkoły, zespołu klasowego oraz samego ucznia.
7.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem, że uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrek-tora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona nie-zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje ko-misję, która:
1) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog,
e. psycholog,
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g. przedstawiciel rady rodziców.

9.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od usta-lonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
10.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a. skład komisji,
b. termin posiedzenia komisji,
c. wynik głosowania,
d. ustalenia oceny zachowania wraz z uzasadnieniem,
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11.Oceny zachowania śródroczne i roczne wystawia się w dzienniku.
12. Przy wystawianiu śródrocznych ocen zachowania dopuszcza się stosowanie następujących
skrótów:

Zapis słowny skrót
Wzorowe wz
Bardzo dobre bdb
Dobre db
Poprawne pop
Nieodpowiednie ndp
Naganne ng

13. Roczne oceny zachowania wystawia się w pełnym brzmieniu.

6. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

§ 46
1. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole przeprowadza się według następujących za-sad:
- nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwia się na podstawie pisemnego lub ustnego zwolnienia rodzica/prawnego opiekuna, na podstawie zwolnienia lekarskiego,
- uczeń dostarcza usprawiedliwienie na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nie-obecności,
- uczeń może być zwolniony z kilku lekcji w ciągu dnia na podstawie pisemnej prośby rodzica/prawnego opiekuna lub informacji telefonicznej przekazanej bezpośrednio przez rodzica, wychowawcy lub upoważnionej do tego osobie,
- zwolnienia napisane przez rodziców winny być konsultowane z nimi w ramach spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami.
2. W przypadku częstych nieusprawiedliwionych nieobecności na pojedynczych lekcjach uczeń powinien:
- założyć dzienniczek obecności ,
- przedstawiać go nauczycielom do podpisu po każdej lekcji,
- przedstawiać go rodzicom/prawnym opiekunom do codziennego, systematycznego przeglądania i podpisywania.
- rodzice mają obowiązek systematycznego codziennego przeglądania i podpisywania
dzienniczka.
- wychowawca ma prawo kontrolować dzienniczek.
3. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności zawarte są w dokumencie pt.
„System kontroli nieobecności uczniów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej”.


7. ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ
§ 47

1) W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom.
2) Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożli-wianiu ich zaspokojenia,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,
d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych od-powiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedo-stosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodzi-ców/prawnych opiekunów,
g) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wy-chowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
h) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku,
i) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
j) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj-nych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
k) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
l) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
m) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4 ) Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających z:
a) wybitnych uzdolnień,
b) niepełnosprawności,
c) niedostosowania społecznego,
d) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
e) specyficznych trudności w uczeniu się,
f) zaburzeń komunikacji językowej,
g) choroby przewlekłej,
h) zaburzeń psychicznych,
i) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
j) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych,
k) zaniedbań środowiskowych,
l) trudności adaptacyjnych,
m) odmienności kulturowej.
1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do in-dywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specy-ficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Następuje to także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepu-blicznej poradni specjalistycznej.
2. skreślone
3. skreślone
4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indy-widualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psy-chofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-nym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyj-nych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego oraz ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny z zachowa-nia z uwzględnieniem pkt. 6 i 7.
6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysło-wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. Uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dobrowolnie i nieodpłatnie.

8. ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH .

§ 48
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z ćwiczeń na danej jednostce lekcyjnej wychowania fizycznego. Powodem zwolnienia może być prośba pi-semna rodzica, niedyspozycja dziewcząt, złe samopoczucie ucznia, zwolnienie lekarskie.
2. Decyzję o dłuższym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor gimnazjum na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę. Zwolnienie takie może dotyczyć okresu, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego cyklu kształcenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego z jednego semestru lub całego roku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwol-niony”, a do arkusza ocen ucznia dołącza się decyzję o zwolnieniu wydaną przez dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
5. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor może zezwolić na spełnienie przez dziec-ko obowiązku nauki poza szkołą. Tok postępowania określa dokument będący załącznikiem do statutu „Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”.

9. OCENA Z RELIGII
§ 49
1. Ocenę z religii regulują odrębne przepisy. (Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999 r. Dz. U. Nr 67, poz. 753).
2. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy za-mieszczać danych, z których wynikałoby, na które zajęcia z religii bądź etyki uczeń uczęszczał.
3. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
4. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według ocen klasyfikacyjnych rocznych.


10. KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE

§ 50
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Czas trwania roku szkolnego reguluje stosowne rozporządzenie MEN w sprawie terminarza roku szkolnego. Ze względu na ruchomy termin ferii zimowych zakończenie pierwszego i po-czątek drugiego półrocza ustala dyrektor szkoły.
§ 51
1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów
z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej oraz wyrażeniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny z za-chowania w okresie poprzedzającym wystawienie oceny.
2. Ocenę śródroczną/roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub w szczególnie uzasad-nionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inny upoważniony do tego przez dyrektora szkoły nauczyciel, a ocenę z zachowania wychowawca klasy lub inny nauczy-ciel uczący w tej klasie, uwzględniający opinię Rady Pedagogicznej i postanowienia zawarte w WSO oraz Statucie Gimnazjum, a także aneksie oceniania.
3. Przebieg nauczania dokumentowany jest w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen. Dzienniki znajdują się w pokoju nauczycielskim, a arkusze ocen przechowywane są u dyrektora gim-nazjum.
§ 52
Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć eduka-cyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny kla-syfikacyjnej zachowania – wystawiane oceny są ocenami opisowymi, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Oświaty i Sportu z 7 września 2004 r.
§ 53
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finali-ści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
§ 54
Ocenę śródroczną lub roczną z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych wystawia się na podstawie oceny wysiłku wkładanego przez uczniów w wy-wiązywanie się z obowiązków wynikających z realizacji programu.
§ 55
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisuje się do dziennika. Można stosować następujące skróty ocen:

Zapis słowny Skrót
Celujący cel
Bardzo dobry bdb
Dobry db
Dostateczny dst
Dopuszczający dop
Niedostateczny ndst


2. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się do dziennika w pełnym brzmieniu.
§ 56
Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana według zasad przyjętych przez nauczyciela.
§ 57
Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nieprzeprowadzenia klasyfikacji śród-rocznej za pierwszy okres z powodu zmiany szkoły lub usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim okresie, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego okresu zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w kla-sie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego okresu.
§ 58
Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni pierwszego okresu, a klasyfikację roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami. Nauczyciel jest zo-bowiązany wstawić ocenę do dziennika najpóźniej jeden dzień przed terminem klasyfikacji.

§ 59
Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców/prawnych opie-kunów ucznia o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną naganną z zachowania. W przypadku trudności z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się prze-kazanie informacji telefonicznie lub przesłanie wspomnianego zawiadomienia listem poleconym na podany przez rodziców/prawnych opiekunów adres faktycznego zamieszkania, a w przypadku jego braku na adres zameldowania ucznia. Jeżeli obniżenie oceny z zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Peda-gogicznej, zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym.
§ 60
Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są przed ostatnim spotkaniem z rodzicami wpisać w dzienniku lekcyjnym przewidywane oceny roczne i poinformować o nich uczniów. Ocena osta-teczna może różnić się od oceny przewidywanej nie więcej niż o jeden stopień.
§ 61
Wychowawca na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji rocznej ma zorganizować spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami i poinformować o planowanych ocenach.
§ 62
Uczniowi, który miał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfika-cyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim okresie jest zagrożony nieotrzymaniem promocji), szkoła udziela pomocy w różnych formach, na przykład takich jak:
1) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i konsultacjach indywidual-nych,
2) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnie-nia na części,
3) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
4) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury,
5) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
6) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych.

11. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 63
Uczeń może nie być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno-ści ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
§ 64
Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasy-fikacyjny roczny.
§ 65
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
§ 66
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
§ 67
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zajęć technicznych, zajęć artystycznych, pla-styki, muzyki i wychowania fizycznego) oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 68
Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie wystawia się oceny z zachowani
§ 69
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem mówiącym, że egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

§ 70
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
§ 71
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 64, 66 punkt 1 i 69, przeprowadza na-uczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
§ 72
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpo-wiedniej klasy.
§ 73
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
§ 74
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.
§ 75
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczegól-ności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w §72, a w przypadku egzaminu klasy-fikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 66 ptk.2 – skład komi-sji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 76
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§ 77
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena kla-syfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że rada pedagogiczna w wyjąt-kowych przypadkach może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dy-daktyczno-wychowawczych zgłoszą zastrzeżenia.


§ 78
Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

12. EGZAMIN POPRAWKOWY
§ 79
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć eduka-cyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
§ 80
Uczeń zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego w formie pisemnej prośby złożonej przez siebie lub swoich rodziców/prawnych opiekunów do dyrektora szkoły. Na złożenie podania o egzamin poprawkowy wyznacza się czas trzech dni roboczych od posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Niedotrzymanie terminu uznawane będzie za rezygnację z przystąpienia do egzaminu.
§ 81
Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w szcze-gólnych przypadkach:
1) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wycho-wawczej w rodzinie,
2) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncen-trację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się,
3) zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związanej z niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.
§ 82
1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum. Egzamin ten odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W przypadku egzaminów poprawkowych z dwóch przedmiotów termin również jest jeden, tzn. obydwa egzaminy odbywają się w ciągu jednego dnia.
2. Wychowawca ma tydzień od posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej na zawiadomie-nie rodziców ucznia o terminie egzaminu.
§ 83
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin z plastyki, muzyki, in-formatyki, zajęć artystycznych i technicznych oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, nie wyklucza się części teoretycznej. Pytania i zadania (na poziomie wymaganym na ocenę dostateczną) nastawione są na umiejętności. Ocena dopuszczająca wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń potrzebuje wsparcia, naprowadzania i pytań dodatkowych.
§ 84
Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły
nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne. Dyrektor ma prawo sam wyznaczyć nauczy-ciela, który przygotuje pytania egzaminacyjne.

§ 85
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodni-czący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub nauczyciel wyznaczony przez dyrekto-ra szkoły jako egzaminator,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek ko-
misji.
2. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.1 ust.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrek-tor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Dyrektor sam może wyznaczyć osobę egzaminującą (nie musi to być nauczyciel danego przedmiotu) bez podawania przyczyn.
§ 86
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: datę egzami-nu, imiona i nazwiska członków komisji oraz egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne wraz ze zwięzłą charakterystyką odpowiedzi ustnych i wykonania zadań przez ucznia. Do protoko-łu załącza się prace pisemne ucznia oraz uzyskaną ocenę.
§ 87
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. Za przyczyny losowe uważa się wszystkie niemożliwe do przewidzenia, a udokumentowane wy-padki takie jak: choroba ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne, spowodowane szczególną, znaną szkole sytuacją rodzinną ucznia.
§ 88
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
§ 89
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr promocji tego typu.
§ 90
Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w § 89 szczególnie w następujących przypadkach:
a) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obni-żających sprawność myślenia i uczenia się,
b) długotrwałej choroby (ponad dwa miesiące) – uniemożliwiającej naukę w domu, szpitalu lub sanatorium,
c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej rodzi-ny,
d) zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związanej z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych,

§ 91
Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w § 89 są:
a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
b) ciągłe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
c) niewykorzystanie pomocy w nauce organizowanej w szkole, np. zajęcia dydaktyczno - wy-równawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela,
d) niezgłoszenie się bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonym terminie albo niewykonanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch kolejno wyznaczonych termi-nach.

13. WARUNKI PROMOCJI UCZNIA
§ 92
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć określo-nych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 66 i 89.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pt.1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.
4. Ucznia pełnoletniego, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych można skreślić z listy uczniów. Tok postępowania określa dokument będący załącznikiem do statutu pt.: Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej.

14. ŚRODKI ZARADCZE STOSOWANE W SZKOLE

§ 93
W przypadku uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne przewiduje się nastę-pujące środki zaradcze:
1. rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem,
2. rozmowa wychowawcza z uczniem prowadzona przez wychowawcę, pedagoga szkolne-
go, dyrektora szkoły,
3. rozmowa z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia prowadzona przez wychowawcę, pe-dagoga szkolnego, dyrektora szkoły,
4. rozmowa Rady Samorządu Szkolnego z uczniem,
5. indywidualna praca pedagoga szkolnego i psychologa z uczniem trudnym wychowawczo,
6. kierowanie ucznia na zajęcia pomocy koleżeńskiej, zajęcia psychologiczne,
7. upomnienie ucznia przez wychowawcę,
8. kierowanie ucznia do poradni specjalistycznej w celu przeprowadzenia diagnozy,
9. udzielenie upomnienia lub nagany przez dyrektora szkoły,
Zapisy dotyczące szkolnych działań interwencyjnych określa dokument „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją na terenie szkoły.”

15. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
§ 94
Uczniów osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji śródrocznej lub rocznej Rada Pedagogiczna może wyróżnić:
1. Przyznając stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce w miarę posiadanych środków finan-sowych.
2. Podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem – średnia ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych – minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie (klasyfikacja roczna) .
3. Wręczając list gratulacyjny rodzicom / prawnym opiekunom – średnia ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych – minimum 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie (klasyfikacja roczna).
4. Przyznając uczniowi dyplom lub nagrodę:
a) na koniec roku szkolnego za średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
b) na koniec roku szkolnego za najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego uczniowie mogą otrzymać nagrody rzeczowe od sponsorów,
c) na koniec roku szkolnego za szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sporto-wych,
d) za 100% frekwencję w ciągu całego roku szkolnego,
e) na koniec roku szkolnego za zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy spo-łecznej na rzecz szkoły lub środowiska.

§ 95
1. Kandydatów do w/w nagród zgłaszają wychowawcy i nauczyciele, a zatwierdza Rada Pedago-giczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.
2. Fundusze na nagrody przyznaje Rada Rodziców i pozyskani sponsorzy.


16. UKOŃCZENIE GIMNAZJUM
§96
1. Uczeń kończy Gimnazjum, gdy na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyż-sze od niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, a także w ciągu trzech lat nie otrzymał więcej niż jednej oceny nagannej z zachowania. Przypadki dwu ocen nagannych z rzędu w ciągu trzyletniej edukacji regulują odrębne przepisy. W ciągu trzech lat nauki uczestniczył w projekcie edukacyjnym.
2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania ( Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006r. Dz. U. Nr 164 z 14 września 2006r. poz. 1154, ust. 7.

§ 97
W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący :
1) w pierwszej części – humanistycznej- wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej- wiadomości i umiejętności z zakresu matema-tyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,
§ 98
Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.
§ 99
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gim-nazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedago-gicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki ustawy.

§ 100
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostoso-wanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 101
Opinia, o której mowa w § 99, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno- pedago-giczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w któ-rym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
§ 102
Opinię, o której mowa w § 99, rodzice / prawni opiekunowie ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
§ 103
Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydane-go przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowied-nich ze względu na ich stan zdrowia.
§ 104
Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa powyżej, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyj-nego.
§ 105
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

§ 106
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posia-dający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopinio-wany przez dyrektora szkoły.
§ 107
Laureaci olimpiad przedmiotowych i ich finaliści oraz laureaci konkursów przedmiotowych o za-sięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzami-nem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 108
Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej czę-ści egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
§ 109
Czas trwania egzaminów gimnazjalnych jest ustalany przez CKE w Warszawie.
§ 110
Dla uczniów, o których mowa w § 99, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużo-ny zgodnie z regulaminem CKE.
§ 111
Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminato-rów. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
§ 112
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
§ 113
Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następ-nym roku, z zastrzeżeniem §108.
§ 114
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
§ 115
Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjal-nego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.


§ 116
Wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończe-niem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku wyznaczenia ponownego terminu eg-zaminu - do 31 sierpnia danego roku.
§ 117
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji: śródrocznej i rocznej oraz w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

§ 118
1. Organami gimnazjum są:
a) Dyrektor Gimnazjum,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Gimnazjalna Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski Gimnazjum,
2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej dzia-łalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.
§ 119
1. Gimnazjum w Poniatowej kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora gimnazjum powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
3. Kandydata na dyrektora gimnazjum wyłania się w drodze konkursu.
4. Przebieg konkursu, skład komisji konkursowej określają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz regulamin konkursu, ogłoszony przez organ prowadzący szkołę.
§ 120
1. Dyrektor gimnazjum w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły,
b) reprezentuje ją na zewnątrz,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego,
d) sprawuje nadzór pedagogiczny,
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
f) zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum i ich zwalnia,
g) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum,
h) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odzna-czeń, nagród (poza nagrodami dyrektora) i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozosta-łych pracowników gimnazjum,
i) powołuje wicedyrektorów po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,
j) zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania,
2. Dyrektor jest kierownikiem gimnazjum w rozumieniu szkoły jako zakładu pracy, realizuje bu-dżet przyznany przez organ prowadzący.
3. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Gimnazjalną Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 121
1. W gimnazjum kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna Gimnazjum.
2. W skład Rady Pedagogicznej gimnazjum wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
3. W pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą Rady Pedagogicznej lub na jej wniosek.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
5. Przewodniczący prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej i je przygotowuje, pilnuje porządku zebrania.
6. Zebrania są organizowane zgodnie z terminem posiedzeń Rady Pedagogicznej przyjętym przez radę przed rozpoczęciem roku szkolnego. Mogą też być organizowane z inicjatywy przewodni-czącego rady, organu prowadzącego gimnazjum, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej na wniosek 1/3 członków rady.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
8. Protokołowanie zebrań powierza się wybranemu przez Radę Pedagogiczną nauczycielowi, który wyraził zgodę i został zaakceptowany przez dyrektora szkoły. Protokół winien być napi-sany w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
9. Protokół przyjmowany jest na następnym posiedzeniu rady. Członkowie Rady Pedagogicznej podczas przyjmowania protokołu mogą zgłaszać wnioski i poprawki do protokołu, jeśli ich zdaniem nie odzwierciedla on porządku obrad.
10. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na zebraniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
§ 122
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) ustalanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów, biorąc pod uwagę opinię Gimnazjalnej Rady Rodziców,
f) opracowywanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i zaopiniowanie go,
g) opracowanie Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego i przy-jęcie ich po uprzednim uchwaleniu przez Gimnazjalną Radę Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
a) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projektu planu finansowego szkoły,
c) wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, wyróżnień i nagród,
d) propozycji dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) szkolnego zestawu programów nauczania.
3. Rada Pedagogiczna może:
a) występować z wnioskami do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum,
b) występować z wnioskiem do dyrektora gimnazjum o odwołanie nauczycieli z innych sta-nowisk kierowniczych.
4. Rada Pedagogiczna typuje swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołania na-uczycieli od ustalonych ocen ich pracy zawodowej.
5. Rada Pedagogiczna wybiera jednego przedstawiciela wchodzącego w skład komisji konkurso-wej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum.

§ 123
1. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prze-pisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum, organ nadzoru pedagogicznego, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu nadzoru pedagogicznego gimnazjum jest ostateczna.
§ 124
1. W Gimnazjum można tworzyć Radę Gimnazjum na wniosek dwóch z poniższych ciał:
1) Rady Pedagogicznej,
2) Rady Rodziców,
3) Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.
2. Rada Gimnazjum składa się w równych liczbach z przedstawicieli nauczycieli, rodzi-ców/prawnych opiekunów i uczniów. Powstanie Rady Gimnazjum pierwszej kadencji organi-zuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród wymienionych podmiotów.
3. Regulamin Rady Gimnazjum uchwala Rada na swym pierwszym posiedzeniu.
4. Do Rady Gimnazjum z chwilą jej utworzenia należy:
1) uchwalanie statutu gimnazjum i wprowadzanie w nim zmian,
2) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego gimnazjum i planu środ-ków specjalnych,
3) opiniowanie planu finansowego gimnazjum,
4) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum z wnioskami o zbadanie pracy tej placówki i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub in-nego nauczyciela gimnazjum,
5) opiniowanie planu pracy gimnazjum, projektów innowacyjnych i eksperymentów pedago-gicznych,
6) ocenianie sytuacji oraz stanu gimnazjum, występowanie z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego gimnazjum w sprawach organizacji zajęć pozalek-cyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§ 125
1. W gimnazjum działa Gimnazjalna Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodzi-ców/prawnych opiekunów uczniów. Zasady tworzenia Gimnazjalnej Rady Rodziców przed-stawia się podczas zebrania rodziców/prawnych opiekunów uczniów gimnazjum.
2. Gimnazjalna Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
3. Gimnazjalna Rada Rodziców może występować do dyrektora gimnazjum z wnioskami i opi-niami dotyczącymi całokształtu działalności gimnazjum.
4. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Gimnazjalna Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców/prawnych opiekunów oraz innych źródeł.
5. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działania Gimnazjalnej Rady Rodziców.
6. Gimnazjalna Rada Rodziców opiniuje Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilak-tyczny.
7. Gimnazjalna Rada Rodziców opiniuje przydzielenie godzin do dyspozycji dyrektora w Szkol-nym Planie Nauczania na dany rok szkolny.
8. Gimnazjalna Rada Rodziców opiniuje propozycję zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w danym roku szkolnym.
9. Gimnazjalna Rada Rodziców wybiera jednego przedstawiciela rodziców do komisji konkur-sowej na stanowisko dyrektora szkoły.
§ 126
1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów i stanowi załącznik do STATUTU.
4. Organami Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum są:
a) Samorząd Klasowy,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.
§ 127
Na szczeblu klasy działa Samorząd Klasowy.
1. Na szczeblu gimnazjum organem samorządu uczniowskiego jest Rada Samorządu reprezentu-jąca całą społeczność uczniowską.
2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum, Radzie Pedagogicznej, Gimnazjalnej Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach dotyczących gimnazjum,
a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.
3. Uczniowie mają prawo do wyboru, w porozumieniu z dyrektorem, nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania i wyda-wania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
4. Samorząd Uczniowski może opiniować pracę nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły.
§ 128
1. Organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i opieki uczniów.
2. Mogą one występować wzajemnie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich organów gimnazjum.
3. Przedstawiciele wnioskującego organu zgłaszają wnioski i opinie na piśmie lub w formie ustnej na zebraniu organu, którego wniosek dotyczy.
4. Informacje o ustosunkowaniu się do wniosku przekazywane są w formie ustnej bezpośrednio na zebraniu lub pisemnie w terminie do 2 tygodni.
5. Informacje o podejmowanych i planowanych działaniach poszczególnych organów gimnazjum przekazane są w formie komunikatów i ogłoszeń na zebraniach i apelach.
§ 129
Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców/prawnych opiekunów z organami gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga i psychologa,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum,
5) wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentan-tów.
1. Do obowiązków rodziców/prawnych opiekunów należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum.
§ 130
1. W wypadku zaistnienia sporów między organami szkoły rolę negocjatora pełni dyrektor szkoły.
2. Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, dyrektor szkoły przekazuje sprawę przed-miotu sporu organowi prowadzącemu lub pełniącemu nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.
§ 131
1. Gimnazjum w Poniatowej prowadzi Książkę Skarg i Wniosków.
2. Szkoła opracowała procedury rozpatrywania skarg i wniosków.
3. W procedurach zawarte są zasady rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli.
4. W przypadku zaistnienia sporów między organami szkoły rolę negocjatora pełni dyrektor szkoły oraz osoby kompetentne do ich rozwiązywania.
5. Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, dyrektor szkoły przekazuje sprawę przedmio-tu sporu organowi prowadzącemu lub pełniącemu nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 132
Terminy rozpoczynania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych , ferii zimo-wych, letnich oraz ich kończenia określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 133
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum, opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organi-zacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gim-nazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zaintereso-wań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.
§ 134
1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
2. Liczbę oddziałów corocznie określa arkusz organizacyjny szkoły.
§ 135
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowaw-czych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora i wicedyrektorów szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
§ 136
1. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzje w tej sprawie podejmuje dy-rektor gimnazjum.
§ 137
1. Na zajęciach wymagających specjalistycznych warunków nauki i bezpieczeństwa oraz gdy z treści programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, stosuje się podział oddziałów na grupy.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
4. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
5. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.
6. Uczniowie wymienieni w pkt. 5 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizu-jących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.
7. Dla uczniów z uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i po-mocy z udziałem nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów i uczniów określane są indywi-dualnie dla każdego ucznia.
8. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.
§ 138
1. W gimnazjum działa biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, wie-dzy o regionie.
3. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimna-zjum.
4. Biblioteka szkolna umożliwia:
a) gromadzenie zbiorów i ich opracowywanie,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i ich wypożyczanie,
c) korzystanie z różnych źródeł informacji,
d) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego,
e) korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu,
f) rozbudzanie potrzeb czytelniczych,
g) kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.
5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
§ 139
1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowaw-ca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 140
1. Do realizacji zadań statutowych gimnazjum zapewnia możliwości korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki i czytelni,
c) gabinetów medycyny szkolnej i stomatologicznej,
d) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
e) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
f) szatni,
g) pomieszczeń dla działalności organizacji sportowych,
h) stołówki szkolnej.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej gimnazjum, których wymiary określają ramowe plany nauczania są:
a) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
b) zajęcia korekcyjno - wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w na-uce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
c) zajęcia pozalekcyjne.
§ 141
Gimnazjum zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych, a także po ich zakończeniu.

ROZDZIAŁ VI
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW
GIMNAZJUM.

§ 142
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których jest mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Ilość etatów pracowników określa arkusz organizacji gimnazjum.
4. W Gimnazjum tworzy się stanowiska wicedyrektorów. Ilość wicedyrektorów wynika z liczby oddziałów szkoły i pracowników.
5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Gimnazjalnej Rady Rodziców, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub in-ne stanowiska kierownicze. Odwołania z w/w stanowisk dokonuje dyrektor z zachowaniem podobnych zasad.
6. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności oraz wykonuje zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum, a określone w imiennym przydziale czynności. Do najważniejszych zadań wicedyrektora należy :
a) układanie tygodniowego podziału godzin,
b) koordynacja pracy opiekunów organizacji uczniowskich i ich nadzór,
c) prowadzenie dokumentacji dyscypliny pracy i organizacji zastępstw,
d) układanie planu dyżurów nauczycielskich podczas przerw na korytarzach szkolnych i placach rekreacyjnych itp.,
e) nadzór nad wyglądem estetycznym szkoły i otoczenia,
f) nadzór nad pracą kół zainteresowań, zespołów zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych,
g) prowadzenie ewidencji pozalekcyjnych godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
h) współudział w premiowaniu pracowników administracji i obsługi,
i) opieka nad czytelnictwem i pracą biblioteki szkolnej,
j) organizacja czasu wolnego uczniów,
k) koordynacja pracy wychowawców klasowych,
l) opieka nad organizacją uroczystości szkolnych,
ł) pomoc dyrektorowi szkoły w pełnieniu nadzoru pedagogicznego zgodnie z wewnętrznym
podziałem,
m) koordynacja udziału uczniów w konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
n) kierowanie pracą zespołu między przedmiotowego i wychowawczego szkoły,
o) współpraca ze środowiskiem,
p) opracowanie planu wycieczek szkolnych i czuwanie nad ich realizacją,

§ 143
Dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów, szkoła realizuje szkolny program wychowawczy opracowany przez dyrekcję, liderów, Radę Pedagogiczną, rodziców/prawnych opiekunów i uczniów. Program wychowawczy stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§ 144
1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z przydziałem czynności, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) realizacja obowiązującej w gimnazjum podstawy programowej nauczania oraz programu wychowawczego szkoły,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
4) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,
5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
6) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, (nauczyciel ma prawo
w dzienniku lekcyjnym na stronie własnego przedmiotu wprowadzić własną symbolikę znaków),
7) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
8) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 145
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów tworzą zespoły przedmio-towe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu ple-narnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu (lider).
3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzu-pełnianiu ich wyposażenia.
4. Wychowawcy klas tworzą zespół wychowawczy .
5. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu (lider).
6. Zadania zespołu wychowawczego:
1) opracowanie planu uroczystości i imprez szkolnych
2) opracowanie harmonogramu apeli szkolnych i ich tematyki,
3) opracowanie planu dowozu uczniów.
7. Nauczyciele uczący w danym zespole klasowym tworzą wraz z jego wychowawcą jako prze-wodniczącym tzw. zespół klasowy.
Do zadań zespołu klasowego należy:
1) analizowanie możliwości edukacyjnych uczniów,
2) dostosowanie wymagań do ich poziomu intelektualnego,
3) podejmowanie działań w stosunku do uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

§ 146
1. Pracą wychowawczą oddziału kieruje nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora gimnazjum.
2. Realizując pracę wychowawczą z klasą, wychowawca klasy powinien w szczególności:
a) organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,
b) współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą,
c) inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
d) otoczyć opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz organizować im niezbędną pomoc,
e) maksymalnie wykorzystać klasową radę rodziców w organizacji życia wewnętrznego klasy i samorządu klasowego,
f) systematycznie informować rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce, trudno-ściach rozwojowych
i wychowawczych oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczyciela-mi i dyrekcją gimnazjum,
g) organizować prelekcje dla rodziców/prawnych opiekunów swojej klasy na temat proble-mów dydaktycznych, wychowawczych i społecznych.
h) inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stworzenie dogodnych warunków
do pracy samorządu klasowego,
i) wyrabiać u wychowanka nawyki uczestnictwa w życiu szkoły,
j) czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego swoich wychowanków,
k) prowadzić na bieżąco i terminowo dokumentację wychowawcy klasy,
l) dokonywać oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładać sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedago-gicznej.
3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych.
4. Wychowawca klasy corocznie na godzinach wychowawczych – uczniom, a na wywiadówkach – rodzicom/prawnym opiekunom przedstawia zasady niniejszego STATUTU. Pełny tekst STATUTU jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad STATUTU.

§ 147
1. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:
1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
2) gromadzi czasopisma popularno-naukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne,
3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
4) rozbudza potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi zainteresowa-niami, rozwija je,
5) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych na-bytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
6) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
7) przeprowadza analizę stanu czytelnictwa,
8) opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski, nauczycieli, wychowaw-ców i zespołów samokształceniowych,
9) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,
10) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią doku-mentację,
11) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.
§ 148
1. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
3) udzielanie porad rodzicom/prawnym opiekunom w rozwiązywaniu trudności wychowaw-czych,
4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum,
6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,
7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,
8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,
9) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowa-nia, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne.

2. Pedagog szkolny w szczególności:
1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współ-pracy z wychowawcami klas,
2) udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
3) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,
4) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,
5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,
6) w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły do wystę-powania z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentowania gimnazjum przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.
§ 149
Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 150
1. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i zamieszkują w obwodzie szkolnym.
2. Obowiązek szkolny w gimnazjum rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczniowie zakończyli naukę w szkole podstawowej, a kończy się
w momencie ukończenia trzeciej klasy gimnazjalnej.
3. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych zawiera „Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej”
§ 151
4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a) zapisania dziecka do gimnazjum,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkol-nych.
5. Obowiązek szkolny w Gimnazjum w Poniatowej może spełniać uczeń spoza obwodu szkolnego na pisemną prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów. Warunkiem przyjęcia ucznia spoza obwodu jest co najmniej ocena poprawna z zachowania. O fakcie przyjęcia takiego ucznia dy-rektor szkoły zawiadamia dyrektora szkoły właściwego obwodu szkolnego o spełnianiu obo-wiązku szkolnego przez tego ucznia.
6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia dyrektor szkoły może zezwolić na spełnie-nie obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczeń, spełniając obowiązek szkolny w tej formie, może otrzymywać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie komisyjnego egzaminu klasyfika-cyjnego przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.
§ 152
Dyrektor gimnazjum sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.
§ 153
Gimnazjum organizuje dowóz dla młodzieży zamieszkałej powyżej 4 km od szkoły.


ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 154
Uczeń ma prawo do:
1) zapoznania się z podstawą programową nauczania z poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań nienaruszającego godności osobistej,
6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryte-riów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,
7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych ,
9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,
10) uzyskania pomocy pedagogicznej w przypadku trudności w nauce,
11) korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgo-zbioru biblioteki,
12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
13) korzystania z terapii psychologiczno-pedagogicznej,
14) udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rozrywko-wych na terenie gimnazjum oraz uczestnictwa w tego typu aktywności,
15) wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,
16) odwoływania się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania,
17) odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.
§ 155
Uczeń ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zaję-ciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
2) godnie reprezentować szkołę,
3) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników gimnazjum i innych osób,
5) dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim,
6) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie,
8) dbać o schludny wygląd i czysty strój (galowy strój szkolny obowiązuje na uroczysto-ściach szkolnych),
9) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. W przypadku korzystania z tych urządzeń
podczas lekcji nauczyciel ma prawo odebrać sprzęt i powiadomić rodziców/prawnych opiekunów.
10) uczeń nie może bez zgody zainteresowanych osób robić zdjęć oraz nagrywać rozmów i filmów zarówno na terenie szkoły, jak i w obiektach sportowych wykorzystywanych w czasie zajęć lekcyjnych. Powyższe zasady dotyczą również w innych formach życia szkoły, np. na wycieczkach, rajdach, ogniskach, w trakcie dowożenie uczniów na za-jęcia i odwożenia ich po nich.
§ 156
1. Wyróżniający się w nauce i innych formach działalności gimnazjum uczniowie otrzymują na-grody i wyróżnienia.
2. Szczególnie wyróżniającym się uczniom dyrektor gimnazjum udziela pochwały na apelu szkolnym po I półroczu, a na koniec roku wręcza osobiście świadectwo szkolne.
3. Gimnazjalna Rada Rodziców wręcza nagrody na koniec roku szkolnego dla najlepszych uczniów.
4. Nagrody mogą również wręczać organizacje uczniowskie dysponujące swoimi funduszami dla najbardziej aktywnych uczniów oraz sponsorzy.
§ 157
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę na forum klasy,
2) pochwałę na forum gimnazjum,
3) list pochwalny skierowany do rodziców/prawnych opiekunów,
4) nagrodę rzeczową,
Różne formy aktywności społecznej ucznia, udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz zdobyte w nich lokaty i wyróżnienia odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:
1) naganę wychowawcy,
2) naganę dyrektora,
3) powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów,
4) przeniesienie do oddziału równoległego.
3. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca kla-sy powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
4. Za rażące uchybienia w realizacji obowiązków ucznia i przekraczanie obowiązującego prawa dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.


ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 158
Gimnazjum w Poniatowej używa następującej pieczęci:

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Poniatowej
24-320 Poniatowa
ul. Szkolna 8

§ 159
1. Gimnazjum prowadzi dokumentację szkolną i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 160
1. Każdy organ szkoły może wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o zmianę statutu lub dokonanie w nim zmian.
2. Do czasu utworzenia Rady Gimnazjum wszystkie zmiany w statucie uchwala Rada Pedago-giczna po konsultacji z Gimnazjalną Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 161
Statut obowiązuje: nauczycieli, pracowników administracji, uczniów i ich rodziców.

 

§ 162
Ustala się święto patrona szkoły w drugim tygodniu maja każdego roku szkolnego.


Statut niniejszy został nadany uchwałą nr XIV/114/99 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 września 1999 r.

Zmiany Statutu dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.09.2007r.
(Uchwała R.P. Nr 3/2007/2008)

Zmiany Statutu dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.09.2008r.
(Uchwała R.P. Nr 2/2008/2009)

Zmiany Statutu dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.11.2010r.
(Uchwała R. P. Nr 6/2010/2011)

Zmiany Statutu dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 11.09.2012r.
(Uchwała R.P. nr 4 /2012/2013)


Zmiany Statutu dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.11.2013r.
(Uchwała R.P. nr 5 /2013/2014)