• ,,Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności". - Jan Paweł II

  • ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

  • ,,Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości". - Jan Paweł II

  • 1
  • 2
  • 3
ZMAGANIA SPORTOWE

Szukaj na stronie

Ostatnio dodane zdjęcia

POBIERZ W PDF

 

 

 

Hymn szkoły

słowa: Marta Jaskot

muzyka: Sławomir Sudy

1. Każdy z nas w sercu ma dużo dobra, trochę zła

Stwórzmy więc wielki krąg, by przyjaźnią wesprzeć swą

Ref: Chcemy kochać, wiedzieć, umieć,

by wyruszyć w świat bogatym

Mieć, co człowiek mieć powinien,

by z człowiekiem żyć jak z bratem

2. Ojcze Święty drogę wskaż, by nie błądzić wiele razy

A ty szkoło naucz nas odczytywać drogowskazy

Historia Gimnazjum

 Gimnazjum im. Jana Pawła II zostało powołane do życia uchwałą Rady Miejskiej z 13 marca 1999 roku. Siedzibą jest budynek mieszczący się w Poniatowej przy ulicy Szkolnej 8. Obwód Gimnazjum stanowi miasto Poniatowa oraz miejscowości: Dąbrowa Wronowska, Henin, Kocianów, Kowala I i II, Kraczewice, Niezabitów, Obliźniak, Plizin, Poniatowa Wieś, Spławy, Szczuczki, Wólka Łubkowska, Zofianka.

    W pierwszym roku działalności do 7 oddziałów miejscowych uczęszczało 192 uczniów i do 4 oddziałów zamiejscowych (Niezabitów, Kowala, Kraczewice, Poniatowa Kolonia) – 85 uczniów. Pierwszy rok działalności to tworzenie podstawowej dokumentacji szkoły: Statutu, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, a także dbanie o należytą jakość nauczania oraz tworzenie dobrej atmosfery wśród całej gimnazjalnej społeczności. Miała i ma w tym swój udział także Szkolna Rada Rodziców, wspierająca dzielnie dyrekcję w jej poczynaniach.

    Drugi rok działalności naszego Gimnazjum (2000/2001) rozpoczął się już w ujednoliconej strukturze. Oddziały zamiejscowe połączyły się w jeden organizm z tymi, które funkcjonowały w budynku przy ulicy Szkolnej 8. W tym roku szkolnym w 19 oddziałach było 548 uczniów. Z tej liczby 183 – to uczniowie dojeżdżający. W drugim roku działalności uczniowie naszej szkoły startowali z powodzeniem w wielu konkursach, odnosząc liczne sukcesy. W drugim roku działalności w ramach lepszego przygotowania uczniów do czekających ich egzaminów zewnętrznych zostały zorganizowane dla drugoklasistów w maju 2001 roku egzaminy wewnątrzszkolne, dzięki którym zapoznali się oni z atmosferą i specyfiką tej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności, którą proponuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli została dostosowana tematyka rad pedagogicznych do potrzeb zmieniającego się prawa oświatowego i wizji tzw. „dobrej szkoły”.

     Rok szkolny 2001/2002 był rokiem, w którym mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci. Średnia wyników z egzaminów klas trzecich znacznie przekroczyła średnią krajową, a także średnią uzyskaną przez inne gimnazja w powiecie. W tym roku w 28 oddziałach szkolnych było 784 uczniów, w tym 250 dojeżdżających.

    Rok szkolny 2003/2004 będzie kolejnym rokiem działalności Gimnazjum. Powiększające się z roku na rok grono przodowników nauki, wysoka średnia egzaminów próbnych i końcowych trzecioklasistów napawa optymizmem. Aktualnie w Gimnazjum pogłębia wiedzę ok. 740 uczniów

    W trzecim roku działalności rozpoczęły się wybory patrona szkoły. Najpierw wśród Rady Pedagogicznej i pracowników administracyjnych szkoły, potem wśród uczniów i rodziców. Spośród zgłoszonych kandydatów zdecydowanie zwyciężył Jan Paweł II. Uchwała Rady Pedagogicznej z 13 grudnia 2001 r. zatwierdziła ten wybór, a Rada Miejska w Poniatowej 29 stycznia 2002 r. stosowną uchwałą nadała szkole imię Jana Pawła II. 

2patron 4patron

22 stycznia 2002 roku delegacja szkoły, wspierana przez burmistrza – inż. Kazimierza Pidka i miejscowego proboszcza – księdza Józefa Brzozowskiego złożyła wizytę Metropolicie Lubelskiemu – arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu , zapraszając go na główne uroczystości 10 maja 2002 roku. Zaproszenie zostało przyjęte.
    Równocześnie Rada Miejska w Poniatowej Uchwałą z dnia 29 stycznia 2002 roku nadała szkole imię Jana Pawła II. Patron naszej szkoły to niekwestionowany autorytet moralny we współczesnym świecie i jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach ludzkości. W pismach do Urzędu Miejskiego w Poniatowej i Kuratorium Oświaty w Lublinie napisaliśmy, uzasadniając nasz wybór: „Sądzimy, że taki patron pomoże młodzieży opuszczającej mury naszej szkoły odnaleźć się w dalszym życiu, a dla młodszych będzie stanowił impuls do godniejszego życia i dokonywania w nim właściwych wyborów”.

 3patron

  Nie ukrywamy, że dodatkowym uzasadnieniem dla nas – wychowawców były słowa samego Papieża wygłoszone w Toruniu, 7 czerwca 1999 roku: „Proszę was wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu autentyczne treści życia: Uczcie dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka. Wychowujcie młodego człowieka w klimacie prawdziwego pokoju”. Jesteśmy przekonani, że nie można było dokonać lepszego wyboru.

 

Ogromnym ciosem dla społeczności Gimnazjum im. Jana Pawła II była nagła śmierć Dyrektora Andrzeja Żukowskiego, który zmarł 15.01.2011 w swoim codziennym miejscu pracy. Był niezwykłym człowiekiem, wspaniałym nauczycielem i społecznikiem oddanym młodzieży i szkole. Na zawsze w naszej pamięci!

dyrektor

Po śmierci dyrektora Żukowskiego, jego obowiązki przejęła dotychczasowa wicedyrektor Pani Bożena Mroczkowska, która w 2012r. zostaje mianowana dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. Obowiązki wicedyrektora pełni Pani Zofia Goralska.